Yönetmelik

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

KURULUŞ AMACI

 

MADDE 1 – Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olmak üzere bir Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur (Bundan böyle Merkez olarak anılacaktır). Merkez, Turizm İşletmeciliği dalına giren her türlü konuda, en yeni teknolojilerin aranması, bulunması ve uygulamaya konulması ve kendi konusu ile ilgili alanlarda disiplinler arası araştırma ve uygulama yapmak amacı ile kurulmuş bir birimdir.

 

GÖREVLERİ

 

MADDE 2 –

Merkezin görevleri şunlardır:

            a) Turizm veri bankası ve Bilgi Dağıtım birimini yönetmek;

b) Uygulamalı hizmet eğitimi yapmak;

i) Uygulamalı konaklama işletmeciliği eğitimi,

ii) Uygulamalı yeme-içme hizmetleri eğitimi

   (Kafeterya, alacarte restoran, banket, konferans v.b. hizmetler)

c) Araştırma ve seminer tebliğlerinin basımı ve yayımı;

             d) Araştırma yapmak, eğitim ve araştırmaya yönelik danışmanlik faaliyetlerini yürütmektir.

 

ORGANLAR

 

MADDE 3 –

            Merkez’in organları şunlardır:

a) Merkez Genel Kurulu,

             b) Merkez Kurulu

             c) Merkez Başkanı.

 

MERKEZ GENEL KURULU

 

MADDE 4 –

Merkez Genel Kurulu, Merkez’in üyelerinden oluşur. Merkez Genel Kurulu’na üye kabulü kişinin başvurusu, Merkez Kurulu’nun teklifi ve Rektörlüğün onayı ile olur.

 

MADDE 5 –

a) Merkez Genel Kurulu yılda bir kez olağan toplanır. Genel Kurul Başkanlığını Merkez başkanı yürütür.

b) Genel Kurul’un toplantı yeter sayısı üye tam sayısının; karar yeter sayısı toplantıya katılan üye sayısının yarısını aşan sayıdır. Onların eşitliği halinde Başkan’ın oyu iki sayılır.

c) Genel kurul toplantılarına geçerli ve genel kurulca kabul edilen mazereti olmadan iki kez katılmayanların üyelikleri düşer.

d) Merkez başkanı gerekli gördüğü takdirde merkez genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez genel kurulunun üye sayısının yarısını aşan sayıda üye talep edildiği takdirde merkez başkanı merkez genel kurulunu en geç 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantılarda gündem dışı konular görüşülmez.

e) Merkez genel kurulu tutanaklarında bir nüsha rektörlüğe gönderilir.

 

MADDE 6 – Merkez Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari plan önerileri geliştirmek;

b) Yıllık Faaliyet Raporunu ve Yıllık Çalışma Programını görüşüp onaylamak;

c) Merkez Genel Kurulu Üyesi tam zamanlı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Merkez Başkanı adayını seçmek ve Rektör’e önermek;

             d) Merkez Kurulu’nun, Merkez Başkanı dışında kalan üyelerini Merkez Genel Kurulu üyeleri arasından üç yıl için seçmektir.

            e) Yönetmelik değişikliği önerilerini görüşüp kabul edildiği takdirde rektörün onayına sunmak.

 

MERKEZ KURULU

 

MADDE 7 –

Merkez Kurulu, Merkez Başkanı ve Merkez Genel Kurulu’nca üç yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Merkez Genel Kurulu üyelerinin Merkez Başkanı da dahil olmak üzere en az üçü tam zamanlı Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesidir.

 

MADDE 8 –

Merkez Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Merkez Kurulunun Görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkez’in çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak;

             b) Merkez Genel Kurulu’na üye başvurularını görüşüp karar almak;

c) Merkezin Yıllık Faaliyet Raporunu ve Yıllık Çalışma Programını görüşerek son şeklini vermek;

             d) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak;

             e) Merkez’in çalışmaları için gerekli çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak;

            f) Merkez’in uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak;

 

            Merkez Kurulu tutanakları Merkez Genel Kurulu üyelerinin incelenmesine her zaman açıktır. Bu tutanaklardan bir nüsha Rektörlüğe gönderilir.

 

MADDE 9 –

            Merkez Genel Kurulu tarafından seçilen Merkez Başkanı adayı Rektör’e önerilir. Merkez Başkanı Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi biten Merkez Başkanı tekrar atanabilir. Merkez Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Genel Kurulu üyeleri arasından en çok iki Merkez Başkan Yardımcısı atar. Başkan, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Başkanı atanır.

            

MADDE 10 –

Merkez Başkanı’nın görevleri şunlardır:

             a) Merkez’i temsil etmek;

             b) Merkez’in çalışmalarının düzenli olarak, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak;

             c) Merkez Kurulu Kararlarını uygulamak;

             d) Merkez Kurulu’nu toplantıya çağırma; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek;

            e) Merkez Genel Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek;

            f) Merkez’in Yıllık Faaliyet Raporunu ve bir sonraki yıla ait Yıllık Çalışma Programını hazırlamak ve Merkez Genel Kurulu’na onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak;

            g) Merkez Başkanı, Merkez’in çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektör’e karşı sorumludur.

            Merkez Başkan Yardımcıları, Merkez Başkanı’nın kendilerine vereceği görevleri yaparlar.

 

MADDE 11 –

Merkez’de görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi, Merkez Başkanı’nın önerisi ve Rektör’ün onayı ile olur.

Geçici Madde 1- Merkez’in Genel Kurulu, Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından Merkez kurucu üyesi olmak üzere başvurmuş öğretim üyeleri arasından seçilerek Rektör’e önerilir ve Rektör tarafından atanır.

            

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Resmi Gazete         

Tarih             : 13 Mayıs 1994

Sayı               : 21933